Lapsele tugiisikuteenuse osutamine

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.
Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.
Teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval kõrvalabi vajaval lapsel. Teenust osutatakse lapse seadusliku esindaja nõusolekul.
Kestvus Lapsele tugiisikuteenuse lepingu kestvus määratakse  lähtudes teenuse vajadusest. 
Õigusaktid Lapsele tugiisikuteenuse osutamise kord
Korraldaja
Nöörimaa Tugikodu juhtumikorraldaja,  tel 786 4796; 5300 7637
Nöörimaa Tugikodu direktor, tel 521 8725

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
Taotlus lapsele tugiisikuteenuse saamiseks:
  • esitada paberkandjal Nöörimaa Tugikodule;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Räpina mnt 22, Võru 65606;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post noorimaa@voru.ee
Vajaminevad
dokumendid
Lapsele tugiisikuteenuse osutamise vormistamiseks on vajalikud:
  • lapse esindaja kehtiv isikut tõendav dokument;
  • lapse kehtiv isikut tõendav dokument;
  • olemasolu korral lapse kehtiv puude raskusastme otsus;
  • olemasolu korral lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan.
Taotluse blankett Lapsele tugisikuteenuse taotluse blankett