Volikogu määrused

Pealkiri Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alkohoolse joogi jaemüügi müügikohtadele kitsenduste kehtestamine 97 01.04.2009 - …
Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord 24 20.04.2011 - …
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord 5 19.02.2018 - ...
Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 2 17.02.2017 - …
Bussipeatustele kohanimede määramine 17 24.10.2015 - …
Bussipeatustele kohanimede määramine 19 19.04.2015 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine 10 01.07.2015 - …
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel 3 01.04.2016 - …
Eluruumi kasutusse andmise kord 17 21.12.2018 - …
Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramine 32 01.11.2006 - …
Huvide deklareerimine 14 12.05.2014 - …
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord 10 01.04.2016 - …
Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks toetuste andmise kord 65 01.01.2011 - …
Jäätmehoolduseeskiri 26 01.05.2016 - …
Kaevetööde eeskiri 25 01.01.2014 - …
Kaugküttepiirkonna määramine 109 01.01.2017 - …
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 23 16.11.2015 - …
Koduteenuse osutamise kord 7 01.04.2016 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskiri 19 01.05.2006 - …
Kohanimede määramine 53 01.11.2010 - …
Kohanimede määramine 5 01.11.2011 - …
Kohanime muutmine 81 01.09.2008 - …
Kohanime määramine 7 26.03.2012 - …
Kohanime määramine 17 18.05.2013 - …
Kohanime määramine ja liikluspindade ruumikujude muutmine 4 14.04.2015 - …
Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 20 01.01.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kord 17 01.01.2015 - …
Lapsele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord 8 01.04.2016 - …
Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele 6 19.06.2017 - …
Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine 18 25.12.2012 - …
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 22 01.01.2016 - …
Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 8 01.07.2015 - …
Linnavara eeskiri 19 01.04.2018 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks 20 01.01.2019 - 31.12.2019
Maamaksust vabastamise kord 28 01.01.2013 - …
Muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse kord 9 22.05.2018 - …
Müügipileti hinna kehtestamine ja volituse andmine 33 01.01.2017 - …
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord 8 01.07.2015 - …
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 11 07.08.2017 - …
Nöörimaa Tugikodu asutamine 25 01.07.2006 - …
Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 9 01.07.2015 - …
Projektides osalemise kord 24 15.02.2019 - …
Puudega isiku eluruumi kohandamise kord 19 12.12.2023 - 31.08.2023
Puude raieloa andmise kord Võru linnas 47 01.12.2004 - …
Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise kord 31 01.10.2006 - …
Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 5 18.01.2019 - …
Ranitsatoetuse maksmise kord 77 01.07.2008 - …
Reklaamimaksu kehtestamine 4 01.07.2013 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 25 01.07.2016 - …
Riigihangete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine 3 01.03.2018 - ...
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord 6 01.04.2016 - …
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 5 01.04.2016 - …
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 14 20.01.2019 - 
Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel 27 01.10.2015 - …
Teede ja tänavate sulgemise maks 19 01.01.2014 - …
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord 9 22.04.2017 - …
Täiskasvanule tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja kord 38 01.01.2017 - …
Tänavanime määramine 49 14.05.2007 - …
Tänavanime määramine 14 13.02.2006 - …
Varjupaigateenuse osutamise kord 11 01.04.2016 - …
Veeseaduses sätestatud ülesande delegeerimine 2 01.02.2018 - ...
Volikogu töö tasustamine 17 01.01.2018 - ...
Volituse andmine 24 01.12.2015 - …
Volituse andmine 34 01.01.2017 - …
Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks 14 25.06.2012 - …
Volituste andmine ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks 4 15.02.2012 - …
Volituste delegeerimine 20 22.12.2013 - …
Välireklaami paigaldamise eeskiri 100 01.04.2009 - …
Võlanõustamisteenuse osutamise kord 12 01.04.2016 - …
Võru linna 2019. aasta eelarve 2 14.01.2019 - 31.12.2019
Võru linna aasta õpetaja statuut 61 01.05.2017 - …
Võru linna arengukava 2017 - 2035 14 01.10.2018 - 31.12.2035
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele üritustele toetuse andmise kord 53 01.07.2007 - …
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord 83 01.10.2008 - …
Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 14 01.01.2019 - 31.12.2023
Võru linna ehitusmäärus 22 01.07.2014 - …
Võru linna finantsjuhtimise kord 2 01.01.2019 - …
Võru linna jäätmevaldajate registri asutamine 58 01.10.2007 - …
Võru linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 73 25.12.2012 - …
Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri 13 01.07.2014 - …
Võru linna omandis olevate mitteeluruumide üürimäärad 21 20.10.2011 - …
Võru linna põhimäärus 1 22.04.2013 - …
Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016─2027 23 01.01.2017 - 31.12.2027
Võru linna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2015-2020 18 01.12.2015 - 31.12.2020
Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord 21 15.02.2019 - …
Võru linna terviseprofiil 15 01.09.2012 - …
Võru linna tänavate talihoolduse seisundinõuded 23 01.07.2006 - …
Võru Linnavalitsuse palgajuhend 8 23.11.2018 - …
Võru Linnavalitsuse valitsemiskuludesse planeeritud toetuste eraldamise kord 20 01.06.2016 - …
Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord 9 01.04.2013 - …
Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 10 01.07.2018 - 31.12.2030
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 11 01.05.2013 - …
Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 12 01.05.2013 - …
Võru linna üldplaneeringu kehtestamine 98 01.04.2009 - …
Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskiri 10 01.07.2012 - …
Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord 52 01.07.2007 - …
Võrumaa Keskraamatukogu põhimäärus 29 01.10.2016 - …
Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2015–2020 vastuvõtmine 2 02.03.2015 - 31.12.2020
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmne 1 15.01.2019 - …
Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord 45 01.01.2011 - …
Õpilastele sõidusoodustuse määramise kord 13 01.10.2017 - …
Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 15 01.10.2015 - …
Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord 13 25.12.2012 - …
Üldhooldusteenuse kord 16 22.04.2017 - …
Ürituse korraldamise kord 7 01.07.2014 - …
Üüri piirmäärade kehtestamine 27 20.01.2019 - …