Küttetoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

 Küttetoetus määratakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord jooksval aastal ahiküttega (kaugküttevõrguga mitteühendatud) eluruumis üksi elavale:

1) vanaduspensionärile;

2) osalise või puuduva töövõimega isikule;

3) puudega isikule.

Küttetoetust määratakse isikule, kelle sissetulek on väiksem kui 325 eurot kalendrikuus.

Kestvus

Küttetoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt üks kord aastas. Arvestust peetakse kalendriaasta kohta. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus küttetoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • küttematerjali kuludokument.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm