ER65 „BioAware" 
"Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel". (Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)
Projekti kaasrahastab "Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020"
 
Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022
Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.
Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.
 
Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.
 
Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool
Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1.
 
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.
 
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.
 
- Programmi lingid leiab siit: https://www.estoniarussia.eu/
- Vene Föderatsiooni Majandusarengu Ministeeriumi kodulehe leiab siit:
- Eesti Rahandusministeeriumi kodulehe lingi leiab siit: http://www.fin.ee/euroopaterritoriaalne-koostoo
 
Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee
 
Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
 
Projekti kaasrahastab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.