Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Võru Linnavolikogu 14. aprilli 2004 otsusega nr 116 "Männiku 39, 43, 45 ning nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Võru Linnavalitsus teatab Võru Linnavolikogu 14. septembri 2015 otsusega nr 41 tunnistati osaliselt kehtetuks Võru Linnavolikogu 14. aprilli 2004 otsusega nr 116 kehtestatud Männiku 39, 43, 45 ning nende lähiümbruse detailplaneering, kuna kinnistu omanik Võru Linnavalitsus ei soovi detailplaneeringu lahendust Männiku tn 39 katastriüksuse sihtotstarbe osas ellu viia.

Männiku tn 39 kinnistu osas detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ja hilisem krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaa alaliigiga ühiskondlike hoonete maast ärimaaks ei ole vastuolus kehtiva Võru linna üldplaneeringu põhimõttega. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ei muudeta ülejäänud Detailplaneeringu osa elluviimist võimatuks ja antud otsusega ei kahjustata teiste isikute seaduslikke õigusi.

Otsusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus- ja planeerimine/Detailplaneeringute teated).

Õigusakt 14.09.2016