Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Vilja tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 22. aprilli 2019 korraldusega nr 205 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Nöörimaa asumis ning piirneb Vilja tänava ja elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Vilja tn 1 kinnistul asub automaatpesula, millele on väljastatud tähtajaline kasutusluba kehtivusega 15. juulini 2020. Planeeringuga on määratud Vilja tn 1 krundile ehitusõigus ühe hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind koos olemasoleva autopesulaga on 320 m², hoone maksimaalne kõrgus 6 m. Kinnistule on planeeritud kaks juurdepääsu, sh üks automaatpesulat teenindav olemasoleval kujul. Senine olemasolev juurdepääs kinnistu edelanurgas likvideeritakse, kagupoolne juurdepääs on ette nähtud korrastada. Vilja tn 1 kinnistu ida- ja põhjaossa on planeeritud avaliku kasutusega parkla.
 
Vilja tn 1 maakasutuse kehtiv sihtotstarve ning Võru linna üldplaneeringu järgne juhtotstarve on transpordimaa. Planeeringuga on kavandatud krundi kasutamise sihtotstarbeks toitlustus- ja teenindushoone maa ning parkimisehitise maa, millele vastavad katastriüksuse sihtotstarbed on ärimaa ja transpordimaa. Ärimaa sihtotstarbe osakaaluks planeeritakse 50%.
 
Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 09.–22.05.2019 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.