Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 19. juuli 2017 korraldusega nr 321 algatati Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 
Planeeringualasse on hõlmatud Toome tn 1 kinnistu ja sellega piirnev jätkuvalt riigi omandis olev maa. Toome tn 1 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on 100% tootmismaa ja üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtotstarve ärimaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse määrata kinnistule osaliselt elamumaa sihtotstarve. Osaline elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole vastuolus üldplaneeringu põhimõtetega, kuna tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse kinnistu jagada ning määrata ehitusõigused väikeloomakliiniku rajamiseks.
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus. Täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Teated).