Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Toome tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 167 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Avalik väljapanek toimub 11.–25.05.2018 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Planeeringuala suurusega u 0,4 ha asub Nöörimaa asumis ning piirneb Vilja ja Toome tänavatega. Kinnistu on hoonestamata.
 
Planeeringuga on ette nähtud Toome tn 1 kinnistu ja sellega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa baasil moodustada üks ärimaa ja üks elamumaa sihtotstarbega krunt. Ärimaa krundile on määratud ehitusõigus ärihoone rajamiseks suurima lubatud ehitisealune pinnaga 1000 m² ja kõrgusega kuni 10 m. Elamumaa krundile on lubatud rajada kaks hoonet suurima lubatud ehitisealune pinnaga 300 m² ja kõrgusega kuni 8 m.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.