Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavolikogu 11. mai 2016 otsusega nr 27 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 30. maist - 26. juunini 2016 Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11, Võru). Detailplaneering on kättesaadav ka Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus- ja planeerimine/Detailplaneeringute teated).

Planeeritav ala asub Võru linnas Nöörimaa asumis Räpina mnt ääres hõlmates Võru linnale kuuluvat Räpina mnt 22 kinnistut ning kolme erakinnistut. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga. Planeeritava ala suurus on u 4,7 ha. Detailplaneeringuga korrigeeritakse planeeringualal olemasolevate kinnistute piire ja sihtotstarbeid, lähtudes olemasolevast maakasutusest, liiklusskeemist ja arendussoovidest. Planeeringualale on moodustatud kolm ühiskondlike ehitiste maa krunti, neli tootmismaa krunti, kaks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunti ning üks transpordimaa krunt. Planeeringulahendus muudab Võru linna üldplaneeringut.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Räpina mnt 22, 22a, 22b ja 22c kinnistute detailplaneering

Vastuvõtmise otsus

Detailplaneeringu dokumentatsioon