Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 1. juuni 2016 korraldusega nr 286 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 20 ja lähiala detailplaneering.

Võru Linnavalitsus korraldab Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 18. juunist - 1. juulini 2016 Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11, Võru). Detailplaneering on kättesaadav ka Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus- ja planeerimine/Detailplaneeringud/ Teated).

Planeeritav ala asub Võru linnas Nöörimaa asumis Räpina mnt ääres hõlmates Räpina mnt 20 kinnistut ja osaliselt Räpina maantee T1 kinnistut. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga. Planeeritava ala suurus on u 3500 m2. Planeeringu algatamise eesmärgiks on antud maa-alale hoonestusala ja ehitusõiguste, parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramine. Planeeringuga laiendatakse Räpina mnt 20 kinnistul olemasolevat hoonet kuni 1300 m2. Parkimine lahendatakse Räpina maantee T1 osal ja Räpina mnt 20 kinnistul. Planeeringulahendus on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Räpina mnt 20 kinnistu detailplaneering

Vastuvõtmise korraldus