Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Räpina mnt 20 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsus teatab, et Võru Linnavalitsuse 19. augusti 2016 korraldusega nr 412 kehtestati Räpina mnt 20 ja lähiala detailplaneering. Planeeritav ala asub Võru linnas Räpina mnt ääres hõlmates Räpina mnt 20 kinnistut ja osaliselt Räpina maantee T1 kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on antud maa-alale hoonestusala ja ehitusõiguste, parkimise ning tehnovõrkude paigutuse määramine.

Räpina mnt 20 kinnistu olemasolevat hoonet laiendatakse kuni 1300 m2. Hoone maksimaalne kõrgus 10 m, katusekalle 0-30 kraadi. Räpina mnt 20 katastriüksuse sihtotstarve jääb 100% ärimaaks. Räpina maantee T1 kinnistu osale on planeeritud 24 parkimiskohta ning Räpina mnt 20 kinnistule 14 parkimiskohta.

Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuse tööajal (Jüri tn 11,65620 Võru) ja Võru linna kodulehel www.voru.ee (alajaotuses ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).

Räpina mnt 20 DP

Õigusakt_19.08.2016