Detailplaneeringute teated

Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 25. jaanuari 2017 korraldusega nr 58 algatati Räpina mnt 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala asub Võru linnas Nöörimaa asumis Räpina mnt ääres. Tegemist on äri- ja tootmispiirkonnaga. Räpina maanteest lääne poole jääb üksikelamu ja paar korterelamut. Planeeringuala piirneb idast Poti ojaga, lõunast Räpina maanteega, läänest Räpina mnt 13b korterelamuga ja Räpina mnt 13 AS Eesti Teed tootmismaaga.

Planeeritava ala suurus on u 2,2 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse maa-alale määrata hoonestusala ja ehitusõigused ning liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uue kaubanduskeskuse ehitamine.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuse tööajal (Jüri tn 11,65620 Võru) ja Võru linna kodulehel www.voru.ee (alajaotuses ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).

Võru Linnavalitsuse korraldus

Maa-ala skeem