Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 20.12.2016 korraldusega nr 600 algatati Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala asub Võru linnas Nöörimaa asumi  tootmispiirkonnas Pika ja Lühikese tänava vahelisel alal. Planeeringuala on ümbritsetud tootmis- ja äriettevõtetest. Lühikese tn ääres asuvad mõned elamumaa kinnistud. Lühikesest tänavast lõunapool asub loomade varjupaik. Planeeringualast idapool asub riigile kuuluv hoonestamata tootmismaa.

Planeeritava ala suurus on 3,7 ha. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on tootmismaa, mis on kehtiva üldplaneeringu kohane ja mida ei muudeta. Alal puudub kehtiv Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistuid hõlmav detailplaneering.  


Taotleja sooviks on olemasoleva toiduainetööstuse laiendamine. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute liitmine, täiendavate ehitusõiguste ja  juurdepääsuteede ning parkimise paigutuse määramine. Täiendavate uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuse tööajal (Jüri tn 11,65620 Võru) ja Võru linna kodulehel www.voru.ee (alajaotuses ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).

Algatamise korraldus
Maa-ala plaan