Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavolikogu 12. aprilli 2017 otsusega nr 16 algatati Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Võru linnas Räpina maantee ja Olevi tänava vahelisel alal. Kinnistu on hoonestamata ja Olevi tn poolses osas osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Planeeritava ala suurus on u 0,68 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused. Planeeringu eesmärgiks on rajada erihoolekande teenusekohad psüühiliste erivajadustega inimestele. Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, kuna lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated).

Volikogu otsus
Planeeritava ala skeem
KSH eelhinnang