Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Olevi tn 1 kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Võru Linnavolikogu 14.06.2017 otsusega nr 28 lõpetati Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlus ning tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 12.04.2017 otsus nr 16 „Olevi tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutus. Detailplaneeringu koostamise algatanud isik taotleb esitatud avalduses algatamine kehtetuks tunnistamist, kuna loobub detailplaneeringu koostamisest antud mahus.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud).

 

Menetluse lõpetamise otsus