Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 10. jaanuari 2018 korraldusega nr 17 algatati Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 0,4 ha asub Kesklinna asumis ning piirneb elamumaa, ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega. Niidu tn 5 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on 100% tootmismaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse Niidu tn 5 sihtotstarbeks sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa), elamumaa ja ärimaa. Võru linna üldplaneeringu kohaselt on lubatud anda kõikidele linnas arendatavatele tootmismaadele ärimaa kõrvalfunktsioon, et soodustada alade mitmekülgset arengut, ning tootmise linnast järk-järgulisel väljaliikumisel võetakse kesklinnas tootmisalasid taaskasutusele elamumaa funktsiooniga. Eeltoodust tulenevalt on planeeringu algatamise ettepanek kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.
 
Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus hoolekandeasutuse ehitamiseks. Täiendavate uuringute vajadus puudub.