Detailplaneeringute teated

Niidu tn 5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavalitsuse 27. septembri 2018 korraldusega nr 402 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 18.–31.10.2018 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Planeeritav ala asub kesklinna asumis ning piirneb elamumaa, ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega. Niidu tn 5 kinnistu on hoonestatud. Planeeringuga on määratud Niidu tn 5 krundile ehitusõigus kuni nelja hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 1850 m², hoonete maksimaalne kõrgus 8 m. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala kavandamine.
 
Niidu tn 5 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on tootmismaa. Võru linna üldplaneeringu kohaselt on lubatud tootmise linnast järkjärgulisel väljaliikumisel võtta kesklinnas tootmisalasid taaskasutusele elamumaa funktsiooniga ning anda elamumaadele ärimaa kõrvalfunktsioon. Detailplaneeringuga on antud krundile ka sotsiaalhoolekandeasutuse maa funktsioon.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.