Detailplaneeringute teated

Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 18. oktoobri 2017 korraldusega nr 442 algatati Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 0,6 ha asub Kubja asumis. Männiku tn 39 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on 100% ärimaa ja üldplaneeringu järgne maakasutuse juhtotstarve on ärimaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse Männiku tn 39 sihtotstarbeks 60% ärimaa ja 40% elamumaa. Osaline elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole vastuolus üldplaneeringu põhimõtetega, kuna tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega.
 
Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks ning planeerida maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks. Täiendavate uuringute vajadus puudub.
 
Korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Teated).