Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Kalmuse tn 16a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavolikogu 12.09.2018 otsusega nr 21 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kalmuse tn 16a ja lähiala detailplaneering.
 
Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.10.–05.11.2018. Materjalidega saab tutvuda Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Planeeringuala suurusega u 2 ha asub Taara asumis Kalmuse tänava ja Koreli oja vahel. Planeeringuga tehakse ettepanek Kalmuse tn 16a katastriüksuse jagamiseks kuueks elamumaa ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Määratud on lubatud hoonestusalad ja maakütte rajamise võimalus Koreli ojja. Planeeringulahendus muudab Võru linna üldplaneeringut.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.