Detailplaneeringute teated

Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu teade

Võru Linnavolikogu 6. veebruari 2019 otsusega nr 5 algatati Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

 

Planeeritav ala suurusega ligikaudu 3,1 ha asub Kesklinna asumis ning piirneb läänest Tartu tänavaga, põhjast Tartu tn 5a elamumaa kinnistu ja Vilja tn 2 transpordimaa kinnistuga, millel asub bussijaam. Planeeringualast idasse jäävad korterelamud ning lõunasse säilitatav Koreli pargi haljasala. Alasse hõlmatud kinnistud on hoonestamata. Juurdepääs maaüksusele toimub Tartu tänavalt. 

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused tervisekeskuse ehitamiseks ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Koreli park P1 kinnistule muudab Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut.
 
Tartu tn 7 ja Tartu tn 9 maakasutuse sihtotstarve on elamumaa ning Koreli park P1 üldkasutatav maa. Moodustatavate kruntide sihtotstarbeks planeeritakse ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatav maa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Koreli park P1 kinnistule muudab Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu järgselt on planeeritavate kinnistute juhtfunktsioonid pere- ja ridaelamumaa ning puhke- ja virgestusmaa. Maakasutuse juhtotstarbe muutmine ei põhjusta olulist linnaruumilist mõju arvestades naabruses paikneva bussijaama ja elamupiirkonnaga. Ühiskondlike ehitiste maaks muudetav puhke- ja virgestusmaa osa on umbes 4100 m², mis moodustab umbes 14% kogu kinnistust. Ülejäänud osas säilib puhke- ja virgestusmaa funktsioon. Planeering ei katkesta Võru linna peamiselt puhkealana väljaarendatavat nn "rohelist ringi", mis on oluline ühendus linna rekreatsioonialade vahel.
 
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 02.08.2019-02.09.2019 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11).
Planeering on kättesaadav veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses - http://www.voru.ee/dpalg-20190206 ) ja otselingil https://mail.vorulinn.ee/files/DPeskiis/
 
Ettepanekuid ja / või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@voru.ee või posti teel Jüri tn 11, Võru linn 02.08.2019-02.09.2019 .
 
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 09.09.2019 kell 14.00 Võru Linnavalitsuse volikogu istungite saalis.