Detailplaneeringute teated

Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Võru Linnavolikogu 19. juuni 2019 otsusega nr 24 algatati Luha tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 10 ha asub Võrusoo asumis. Alasse on hõlmatud riigi omandisse kuuluv Luha tn 16 kinnistu. Riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Kinnistu on hoonestamata ja ala on kasutuseta. Sellel paiknevad mõned aiamaad ja kasvuhooned, mille püstitamiseks ja kasutamiseks õiguslik alus puudub. Planeeringu koostamise eesmärk on muuta maa-ala sihtotstarvet, määrata ehitusõigused vabaajakeskuse püstitamiseks ja teede, parkimise ning tehnovõrkude paigutused.
 
Detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse rajada multifunktsionaalne vabaajakeskuse hoone, kuhu on planeeritud täismõõtmetega jäähall, tennisehall, ujula-spaa, kino, hotell. Kogu planeeritav hoonealune pind on umbes 19000 m². Hoonele lisaks on plaanis väliväljak erinevate mänguväljakutega (võrkpall, tennis, korvpall, squash), park ja koerte jalutamise väljak. Tegevuste elluviimiseks on vajalik lahendada ka liikluskorraldus koos parkimise lahendusega ning tehnovõrkude paiknemine.
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati lähtudes tõenäoliselt avalduda võivatest olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest. Planeeringuala jääb Võru turbamaardla ploki 3 hästilagunenud turba passiivse reservvaru alale. Koostatava KSH käigus peab välja selgitama sobivaima turba eemaldamise viisi (nii tehnoloogiliselt kui menetluslikult) ja ulatuse, mille juures mõju põhja- ja pinnaveele oleks minimaalne ning selgitama väljakaevatava turba mahud, selle edasised kasutamisvõimalused ning asendatavad täitemahud planeeringualal. KSH käigus tuleb arvestada ka kumulatiivsete mõjudega eelkõige Võrusoo detailplaneeringu elluviimisest lähtuvalt (mõju Koreli ojale kui sademevee eesvoolule) ning välja töötama asjakohased leevendusmeetmed.
 
Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ning Võru linna veebilehel.