Detailplaneeringute teated

Tamula järve rannaala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 22. aprilli 2019 korraldusega nr 206 lõpetati Vee tn 2, Vee tn 4, Vee tn 4a, Vee tn 4b, Vee tn 4c, Vee tn 6, Vee tn 6a, Vee tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 26. juuni 2009 korraldusega nr 351 eesmärgiga kaaluda kruntide ehitusõiguste määramist ning piiride muutmist vastavalt Tamula järve rannaala mahulise planeeringu ideekonkursi võidutööle.
 
Linnavalitsuse hinnangul ei ole planeeringu elluviimine arhitektuurivõistluse võidutöö kujul otstarbekas. Aastate jooksul on planeeringuala arendatud võimaluste piires ning Võru linna arengukava ja eelarvestrateegia ei näe ette arhitektuurivõistluse võidutöö mahus rannaala arendamist. Detailplaneeringu menetlusega jätkamine ei täida selle algatamisel seatud eesmärki.