Detailplaneeringute teated

Jüri tn 13a detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 177 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Jüri tn 13a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering oli algatatud Võru Linnavalitsuse 07.06.2006 korraldusega nr 367 eesmärgiga määrata ehitusõigused, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning lahendada haljastus, heakord ja liikluskorraldus. Kuna käesolevaks ajaks ei ole detailplaneeringu menetlus jõudnud kehtestamiseni, lõpetas linnavalitsus detailplaneeringu koostamise.