Detailplaneeringute teated

F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 korraldusega nr 521 kehtestati F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneering. 
 
Planeeringuala suurusega u 0,7 ha asub kesklinna asumis ning piirneb ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega.  Planeeringuga on määratud F. R. Kreutzwaldi tn 59c krundile hoonestusala, mille piires on lubatud olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine. Suurim lubatud ehitisealune pind on 2500 m², hoone maksimaalne kõrgus 30 m, lubatud katusekalle 0-20°. Krundi lõunaosas paiknevad hooneosad on ette nähtud likvideerida. Detailplaneering võimaldab määrata F. R. Kreutzwaldi tn 59c maakasutuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Kehtestatud).