Detailplaneeringute teated

Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 11. oktoobri 2018 korraldusega nr 424 algatati Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Planeeritav ala suurusega u 0,26 ha asub Nöörimaa asumis ning piirneb Vilja tänava ja elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Planeeringualast põhjas ja idas asuvatel elamumaadel paiknevad garaažid. Vilja tn 1 kinnistul asub automaatpesula, millele on väljastatud tähtajaline kasutusluba kehtivusega 15. juulini 2020. Kehtiv kinnistut hõlmav detailplaneering puudub.
 
Vilja tn 1 maakasutuse kehtiv sihtotstarve ning Võru linna üldplaneeringu järgne juhtotstarve on transpordimaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse sihtotstarbeks ärimaa. Arvestades, et soovitakse muuta ühe kinnistu sihtotstarvet, ei ole tegemist juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Vilja tn 1 paikneb käidavas piirkonnas bussijaama vahetus läheduses, mistõttu on põhjendatud kinnistul ettevõtluse arendamine ja ärimaa sihtotstarbe määramine.
 
Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigused pesula laiendamiseks ning kiirsöögikoha rajamiseks.