Detailplaneeringute teated

Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 273 kehtestati Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeringuala suurusega u 0,4 ha piirneb Vilja ja Toome tänavatega ning tootmismaa sihtotstarbega Vilja tn 27g ja ärimaa sihtotstarbega Toome tn 3 maaüksustega. Kinnistu on hoonestamata, rajatisena on arvel tornkraana käigutee.
 
Planeeringuga on ette nähtud Toome tn 1 ja Vilja tn 29a maaüksuste baasil moodustada üks ärimaa ja üks elamumaa sihtotstarbega krunt. Ärimaa krundile on planeeringuga määratud ehitusõigus ärihoone rajamiseks suurima lubatud ehitisealune pinnaga 1000 m² ja kõrgusega kuni 10 m. Elamumaa krundile on lubatud rajada kaks hoonet suurima lubatud ehitisealune pinnaga 300 m² ja kõrgusega kuni 8 m.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud).