Detailplaneeringute teated

Männiku tn 39 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 168 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Avalik väljapanek toimub 11.–25.05.2018 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Planeeringuala suurusega u 0,6 ha asub Kubja asumis ning piirneb Männiku tänava ja Männiku tn 43a kinnistuga. Kinnistul paikneb halvas seisukorras olev majutushoone.
 
Planeeringuga on määratud Männiku tn 39 krundile ehitusõigus kuni kolme hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 600 m², hoonete maksimaalne kõrgus 9 m. Alale on planeeritud juurdepääsud ja parkimisalad ning maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks. Olemasolev kõrghaljastus tuleb säilitada vähemalt 70% ulatuses.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.