Detailplaneeringute teated

« Tagasi

F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Teatame, et Võru Linnavalitsuse 24. oktoobri 2018 korraldusega nr 442 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Võru Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.–28.11.2018 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplaneering on kättesaadav ka veebilehel www.voru.ee (alajaotuses Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Menetluses).
 
Planeeritav ala asub kesklinna asumis ning piirneb ärimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega. F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks korterelamuks on 28. märtsil 2018 väljastatud ehitusluba, mille kohaselt on lubatud hoonesse rajada korterid ja külaliskorterid. Planeeringuga on määratud F. R. Kreutzwaldi tn 59c krundile hoonestusala, mille piires on lubatud olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja laiendamine.Suurim lubatud ehitisealune pind on 2500 m², hoone maksimaalne kõrgus 30 m, lubatud katusekalle 0-20°. Krundi lõunaosas paiknevad hooneosad on ette nähtud likvideerida. Hoonestusala piires on lubatud ka teede, parkla ja haljasala kavandamine.
 
F. R. Kreutzwaldi tn 59c maakasutuse kehtiv sihtotstarve on 80% ärimaa, 20% elamumaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse F. R. Kreutzwaldi tn 59c sihtotstarbeks  100% elamumaa. Täielik elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole vastuolus Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringu põhimõtetega, kuna tegemist ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Üldplaneeringu kohaselt on kinnistul lubatud elamu-, äri- ja tootmismaa maakasutus.
 
Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.