Detailplaneeringute teated

« Tagasi

F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu algatamine

Võru Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korraldusega nr 288 algatati F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala suurusega u 0,7 ha asub F. R. Kreutzwaldi, Kraavi ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos teenindavate ehitistega. Planeeritav kinnistu osa on hoonestamata. Kinnistu kehtiv sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa ja detailplaneeringuga ei kavandata selle muutmist. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse kinnistu jagada, määrata ehitusõigused ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused. Planeeringu eesmärgiks on rajada erihoolekande teenusekohad erivajadustega inimestele.

Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus.

Korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Teated).

 

Algatamise korraldus
Planeeritava ala skeem