Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade

Võru Linnavolikogu 12. aprilli 2017 otsusega nr 15 tunnistati osaliselt kehtetuks Võru Linnavolikogu 11. veebruari 2004 otsusega nr 102 kehtestatud Veskioja tänava ja Meegomäe oja vahele jääva riigi omandis oleva maa detailplaneering.

Detailplaneering tunnistatakse kehtetuks pos 24 krundi osas, kuna detailplaneeringu koostamise korraldaja soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Krundile määratud üldkasutatava maa järele antud piirkonnas vajadus puudub ja maa on sobilik erastada liitmiseks piirnevate elamumaa sihtotstarbega kinnisasjadega. Detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine on tagatud pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist ja see ei ole vastuolus Võru linna üldplaneeringu põhimõttega.

Otsusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated).

Volikogu otsus, skeem