Detailplaneeringute teated

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Võru Linnavalitsuse 25.01.2016 korraldusega nr 57 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine" lõpetatakse  Räpina 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu menetlus ja tunnistatakse kehtetuks Võru Linnavalitsuse 20. märtsi 2007 korraldus nr 155 „Räpina 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine".

Võru Linnavalitsus algatas AS KPG poolt esitatud taotluse alusel 20. märtsil 2007 korraldusega nr 155 „Räpina 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguste määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohade määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse põhimõtete lahendamine.

Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud.

Detailplaneeringu koostamise algatanud isik taotleb 12. jaanuaril 2017 esitatud avalduses detailplaneeringu koostamise algatamine kehtetuks tunnistamist, kuna loobub detailplaneeringu koostamisest antud mahus.

Võru Linnavalitsuse  korraldus