Uudised ja teated

« Zurück

Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Võru Linnavolikogu 13.mai.2020 otsusega nr 811 algatati Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurusega u 0,6 ha asub Planeeritav ala asub Kesklinna asumis. piirnedes Räpina maanteega, tanklaga ning elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Räpina mnt 4 kinnistu on hoonestatud, seal paiknevad kauplusehoone ja kaupluse teenindamiseks mõeldud parkla. Osaliselt paikneb parkla ka Räpina mnt 4a kinnistul. Räpina mnt 6, 6a, 6b kinnistud on hoonestamata ja kasutuseta. Räpina maantee T3 kinnistule on kehtiva detailplaneeringu kohaselt kavandatud juurdepääsutee, mis on välja ehitamata.. Alal kehtib Võru Linnavolikogu 19.06.2002 otsusega nr 305 kehtestatud Räpina mnt 4ja 6 kruntide ja lähiala detailplaneering ".

Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega nr 98 kehtestatud Võru linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbe ärimaa ja pere- ja ridaelamumaa. Räpina mnt 4 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on ärimaa, Räpina mnt 6, 6a, 6b sihtotstarve elamumaa. Moodustavate kruntide sihtotstarbeks planeeritakse ärimaa. Maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine Räpina mnt 6, 6a, 6b ja Räpina maantee T3 kinnistutele muudab Võru linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/Teated). Küsimuste korral pöörduda planeerija- projektijuht Valdeko Lukkeni poole (tel 785 0930, 5886 0446 , e-post valdeko.lukken@voru.ee).

Algatamine

Asendiplaan

KSH eelhinnang