Uudised ja teated

« Zurück

Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Võru Linnavalitsuse 29. mai 2019 korraldusega nr 251 kehtestati Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
 
Planeeritav ala asub Nöörimaa asumis ning piirneb Vilja tänava ja elamumaa sihtotstarbega kinnistutega. Vilja tn 1 kinnistul asub automaatpesula, millele on väljastatud tähtajaline kasutusluba kehtivusega 15. juulini 2020. Planeeringuga on määratud Vilja tn 1 krundile ehitusõigus ühe hoone rajamiseks. Suurim lubatud ehitisealune pind koos olemasoleva autopesulaga on 320 m², hoone maksimaalne kõrgus 6 m. Kinnistule on planeeritud kaks juurdepääsu, sh üks automaatpesulat teenindav olemasoleval kujul. Senine olemasolev juurdepääs kinnistu edelanurgas likvideeritakse, kagupoolne juurdepääs on ette nähtud korrastada. Vilja tn 1 kinnistu ida- ja põhjaossa on planeeritud avaliku kasutusega parkla.
 
Vilja tn 1 maakasutuse kehtiv sihtotstarve ning Võru linna üldplaneeringu järgne juhtotstarve on transpordimaa. Planeeringuga on kavandatud krundi kasutamise sihtotstarbeks toitlustus- ja teenindushoone maa ning parkimisehitise maa, millele vastavad katastriüksuse sihtotstarbed on ärimaa ja transpordimaa. Ärimaa sihtotstarbe osakaaluks planeeritakse 50%.
 
Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Linnavalitsuses (Jüri tn 11) ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Kehtestatud).