TOIMETULEKUTOETUS
 

Määratakse sotsiaalhoolekande seaduse ja Võru Linnavolikogu 10.02.2016 määruse nr 3 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" alusel.

Kes on õigustatud saama toimetulekutoetust?
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasmekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 130,00 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning kuni 18-aastasele lapsele; pere teisele ja järgnevatele täisealistele liikmetele on toimetulekutoetuse määraks 104,00 eurot kuus.

Toetuse taotlemine:
Pöörduda sotsiaaltööosakonda hiljemalt 20-ndaks kuupäevaks ja esitada järgmised dokumendid:
1. kõigi pereliikmete isikuttõendavad dokumendid;
2. eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;
3. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude kohta;
4. perekonnaliikmete sissetulekut tõendavad dokumendid;
5. töötavatel pereliikmetel tööandaja poolt väljastatud tõend, kus on märgitud brutosissetulek, sellest maha arvatud tulumaks ja elatis;
6. töötutel töötukassa poolt välja antud töötust tõendav dokument;
7. töötutel, kes said eelmisel kuul töötu staatuse, esitada tööandja poolt väljastatud tõend töölepingu lõppemisel makstud hüvitise kohta;
8. töötutel, kes saavad töötuskindlustushüvitist või toetust, Eesti Töötukassa otsus ja tõend eelmise kuu eest makstud hüvitise või toetuse suuruse kohta;
9. kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
10. koolitõend;
11. abielulahutustunnistus;
12. arvelduskonto number;
13. vajadusel muud täiendavad dokumendid.