SURMA REGISTREERIMINE 
 

Kirjeldus

Alates 1. juulist 2019 muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.

Alates 01. juulist vormistab tervishoiuteenuse osutaja ehk arst surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole enam vaja perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida.

Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Vaata ka: skeem surma registreerimise kohta.
________________________________________________________________________________________

Erandjuhtudel registreeritakse surm Võru Linnavalitsuses alljärgnevatel juhtudel:

  • inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedastele paberil surmateatise;
  • välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või isikul oli Eesti kodakondsus. Nendel juhtudel ei tohi olla isiku surm välisriigis registreeritud!

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada dokumendid eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud.

Surma registreerimiseks vajalik välisriigi dokument, näiteks meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti;

  • vanemad tulevad Võru Linnavalitsusse, kaasas vastsündinu sünniteatis ja surmateatis;
  • tundmatu isiku surm;
  • probleemid tervise infosüsteemis.

Avalduse surma registreerimiseks võib esitada Võru Linnavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surma tõendamiseks väljastatakse esmane surmatõend tasuta. Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Loe lisaks

Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada Võru Linnavalitsusele. Nõuded dokumendile Loe lisaks

Menetlemine

Surma registreerivad Võru linnavalitsuses:

Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937, kabinet 9;
Sirje Randver sirje.randver@voru.ee, tel 785 0914, kabinet 8;
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, tel 785 0901, infosaal.

Vastuvõtuajad: E 14–17, T 9–12, 13–16, K 13–16, N-R 9–12

Surma registreerimise eest riigilõivu tasuma ei pea.

Matusetoetuse taotlemine Võru linnavalitsusest.

Õigusaktid
Loe lisaks

VÄLISRIIGI DOKUMENT peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/1191millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid. Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.