SOTSIAALTOETUSED
 

Määratakse Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määruse nr 14 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" alusel.

Sotsiaaltoetusi on õigus taotleda kuue kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

Abivajadusest mittesõltuvad toetused:

Sünnitoetus on linnavalitsuse poolt määratav toetus, mida makstakse välja kolmes osas. Sünnitoetuse maksmise aluseks on taotlus. Taotlus tuleb esitada kuni kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetuse teise ja kolmanda osa määramisel lähtutakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmetest. Andmete muutumisel (nime, arvelduskonto või  elukoha muutus) tuleb sellest teavitada sotsiaaltööosakonda.
Sünnitoetus  makstakse välja alljärgnevalt:
  I osa 100,00 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
  II osa 65,00 eurot lapse 1-aastaseks saamisel;
  III osa 192,00 eurot lapse 3-aastaseks saamisel.

Toetus määratakse tingimusel, et laps ja taotleja on registri andmetel katkematult Võru linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3-aastaseks saamiseni.

Matusetoetus 280 eurot isikule, kes kannab surnud isiku, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel oli surma hetkel Võru linn, matmise kulud. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja surmatõend.

Elluastumistoetus 500 eurot isikule, kes asub esmakordselt iseseisvalt elama ja kelle oli Võru linn eestkostele või perekonnas hooldamisele paigutanud ning kellele ei maksta elluastumistoetust "Riiklike peretoetuste seaduse" alusel. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, eestkostet tõendav kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.

Alaealise eestkostja toetus 52 eurot lapse kohta kalendrikuus. Toetuse taotlemise õigus on isikul, kelle eestkostele on paigutatud Võru linna poolt alaealine laps. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja eestkostet tõendav kohtumäärus.

Kinnipidamiskohast vabanenud isiku toetus ühekordselt 32 eurot kinnipidamiskohast vabanenud isikule tema esmase toimetuleku kindlustamiseks. toetust võib määrata isikule, kelle elukoht registri andmetel on Võru linn või isikule, kelle viimane elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist oli registri andmetel Võru linn. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vabastamisõiend.

Puudega isiku hooldamise korraldamise toetus määratakse puudega isikule tema hoolduse korraldamiseks ühes kalendrikuus. Sügava puudega isiku toetuse määraks on 30 eurot, raske puudega isiku toetuse määraks on 20 eurot.
Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja otsus puude määramise kohta. Toetust ei määrata, kui hooldus on võimalik tagada mõne teise sotsiaalhoolekandelise abi teenusega, kui puudega isikul on Võru linnas seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud või kui puudega isik osaleb aktiivselt tööturul.

Toetus puudega lapse hooldamiseks määratakse puudega lapse vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale. Toetuse määr sügava puudega lapse hooldajale on 200 eurot, raske puudega lapse hooldajale 80 eurot ja keskmise puudega lapse hooldajale 55 eurot. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja otsus puude määramise kohta.

Hoolduspere vanema toetus määratakse hoolduspere vanemale, kes on kantud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse ja kes hooldab vähemalt nelja last, toetatakse töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras. Ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus.

Abivajadusest sõltuvad toetused:
Toitlustamise toetus määratakse:
1) koolieelses lasteasutuses käiva lapse vanemale, kes töötab ja/või õpib tasemeõppes, 100% toidupäeva maksumusest;
2) koolieelse lasteasutuse viimases rühmas käiva lapse vanemale, kes ei tööta, 100% toidupäeva maksumusest.
Toetust makstakse isikule, kelle perekonna sissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pooleteistkordne toimetulekupiir. Toetuse taotlus esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks. Toetus määratakse kuni neljaks kuuks ja makstakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

Koolieelses lasteasutuses muude kulude vanemate poolt kaetava osa toetus määratakse isikule, kelle laps on vähemalt 3-aastane, järgnevalt:
1) peres on 1 laps, toetuse määr 25% muudest kuludest;
2) peres on 2 kuni 18-aastast last (k.a) koolieelses lasteasutuses käivat või õppivat last, toetuse määr 50% muudest kuludest;.
Toetuse taotlus esitatakse üldjuhul 20. augustiks, 20. detsembriks ja 20. aprilliks. Toetust makstakse isikule, kelle perekonna sissetulek on pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist väiksem kui pooleteistkordne toimetulekupiir. Toetus määratakse kuni neljaks kuuks ja kantakse koolieelse lasteasutuse arvelduskontole.

Ravimitoetus määratakse taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks määras kuni 45 eurot aastas. Toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te)le isikutele. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja taotleja nimeline ravimi kuludokument.

Prillitoetus makstakse taotlejale prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks määras kuni 32 eurot aastas või taotleja nägemispuude korral määras kuni 50% prilliklaaside maksumusest. Toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te)le isikutele. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja nägemispuudega isikul nägemispuuet tõendav dokument.

Puudega isiku sotsiaalteenuse osutamise toetus määratakse puudega isiku abivahendite, sotsiaalteenuste, transpordikulude ja muude kulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te)le isikutele. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument ja otsus puude määramise kohta.

Lastelaagri toetus määratakse taotlejale lastekaitsespetsialisti kirjaliku ettepaneku alusel laste laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te)le isikutele. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja vajadusel kuludokument.

Küttetoetus määratakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord kalendriaastas määras kuni 95 eurot ahiküttega (kaugküttevõrguga mitteühendatud) eluruumis üksi elavale:
  1) eakale;
  2) töövõimetuspensionärile;
  3) puudega isikule.
Toetust makstakse isikule, kelle sissetulek on väiksem kui 325 eurot kalendrikuus. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus, kuludokument, pensionitunnistus ja puudega isikul otsus puude määramise kohta.

Huvitegevuse toetust määratakse perele, kelle sissetulek on väiksem kui 1,5-kordne toimetuleku piir. Vastavalt 2018. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiiri määr 140,00 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele, 168 eurot kuus kuni 18-aastasele lapsele ja 112 eurot kuus perekonna igale järgnevale täisealise liikmele.
Huvitegevuse toetust saab taotleda huvikooli 7 - 19 aastase õpilasele ühe huviringi õppekulu maksmisest vabastamiseks 100 % ulatuses

Taotlusi huvikooli õppemaksust vabastamiseks saab esitada kolm korda õppeaasta jooksul: 10. novembriks (õppemaksuvabastus septembrist detsembrini), 10. jaanuariks (õppemaksuvabastus jaanuarist veebruarini) ja 10. märtsiks (õppemaksuvabastus märtsist maini).

Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda taotluse, millele on lisatud eelneva kuu eluruumi kulusid tõendavad dokumendid (elektri ja kommunaalteenuste arved), vajadusel üürileping. Kui laps osaleb huviõppes erahuvikoolis, tuleb lisaks esitada ka huvikooli tõend huvikoolis õppimise ja õppetasu suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru Muusikakool, Võru Kunstikool) õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole.

Muu toetus määratakse vajaduse esinemisel muude oluliste sündmuste või ettenägemata hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks. Toetust makstakse allpool toimetulekupiiri elava(te)le isikutele. Toetuse taotlemisel esitatakse taotlus ja kuludokument.

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlemisel võib taotleja esitada üldjuhul mitte rohkem kui kaks avaldust eelarveaasta jooksul.