Ravimitoetus

 

TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Ravimitoetus määratakse ravi vajavale isikule retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni kaks korda aastas. Arvestust peetakse kalendriaasta kohta.

Isikutele, kelle eestkostjaks on Võru linn ja kes viibivad üldhooldusteenusel ning kellele on määratud üldhooldusteenuse kohamaksumuse hüvitis, määratakse ravimitoetus nimelise retseptiravimi kuludokumendi alusel üks kord kvartalis.

Sissetulekust sõltuvat toetust määratakse allpool toimetulekupiiri elava isiku toimetuleku soodustamiseks, kui see on selgunud abivajaduse hindamise põhjal. Toetust võib erandkorras määrata toimetulekupiiril elavale isikule, kui abivajadus on tuvastatud.

Kestvus

Ravimitoetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetus makstakse välja viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja

Sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, tel 785 0942, 523 0395, e-post eve.tsegurov@voru.ee, Tartu tn 23, kab 2.

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus ravimitoetuse  saamiseks:

  • esitada paberkandjal Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru;
  • saata paberkandjal postiga aadressil Jüri 11, Võru 65605;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid
  • kehtiv isikut tõendav dokument;
  • taotleja nimelised retseptiravimite dokumendid, mis ei ole vanemad kui kuus kuud;
  • eelneva kuu eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ja vajadusel üürileping);
  • vajadusel kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta;
  • vajadusel eelneva kuu pangakonto väljavõte.
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm