PUUDEGA LAPSE HOOLDUSTEENUSE TOETUS


TOETUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Puudega lapse hooldusteenuse toetus on abivajadusest sõltuv toetus.

Puudega lapse hooldusteenuse toetus määratakse:

  • puudega lapse vanemale
  • puudega lapse eestkostjale

lapsele osutatava hooldusteenuse kompenseerimiseks.

Toetust saab määrata kuni 12 kuuks, kuid mitte pikemaks ajaks kui kalendriaasta lõpuni.
Toetus makstakse otse teenuse osutajale.

Toetuse määramisel on Võru Linnavalitsusel õigus peatada puudega lapse hooldamiseks makstavat toetust (Võru Linnavolikogu 09.03.2016 määrus nr 14 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" § 15) või vähendada selle määra puudega lapse hooldusteenuse toetuse maksmise perioodil.

Kestvus

Puudega lapse hooldusteenuse toetuse avaldusi võetakse vastu jooksvalt.

Õigusakt Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordSotsiaaltoetuste määrad
Vastutaja Sotsiaaltöö osakonna juhataja Eve Ilisson, tel 785 0921 mob 5307 6521, e-post eve.ilisson@voru.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Taotlus paberkandjal koos vajaminevate dokumentidega  esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda Tartu tn 23, Võru.

Digiallkirjaga taotluse koos vajaminevate dokumentidega võib saata e-posti aadressil eve.ilisson@voru.ee

Vajaminevad dokumendid

Taotlejal on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  • taotlus
  • dokumendid hooldusteenuse vajaduse kohta koos hooldusteenuse maksumusega
Taotluse näidisvorm Taotluse näidisvorm