PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul – kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel – kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUSED
 

Tulika tn 1 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Võru Linnavalitsus algatas 25.05.2018 korraldusega nr 236 avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Tulika tn 1 kinnistule hoone püstitamiseks.
 
16. mail 2018 esitati projekteerimistingimuste taotlus Tulika tn 1 kinnistule ehitise (üksikelamu) püstitamiseks. Kinnistul kehtib "Võru Taara linnaosa planeerimise ja hoonestuse I ja II etapi detailplaneering" Võru Linnavolikogu 14. mai 2003 otsuse nr 54 p 2 alusel. Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis projekteerimistingimustega täpsustada ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.
 
Projekteerimistingimuste eelnõu koos taotlusega avalikustatakse Võru linna veebilehel 18.06.–01.07.2018. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud esitada e-postiga aadressil info@voru.ee.
 

 

AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Niidu tn 8 02.04 - 15.04.2018
Veskijärve tn 5 16.06 - 30.06.2017
Leesika tn 7 16.06 - 30.06.2017
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01.2017
Luha tn 42 30.09 - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06 - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05 - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03 - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02 - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01 - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11 - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09 - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08 - 10.09.2015