PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUSTE VASTUVÕTMINE

Alates 1. juulist 2015 on projekteerimistingimuste menetlemine tasuline Riigilõivuseadus § 3315. Riigilõiv (25 eurot) projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse Võru Linnavalitsuse kontodele:

EE891010402007003009 (SEB) või
EE682200221013390065 (Swedbank).

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul - kui alal on kehtiv detailplaneering ning soovitakse detailplaneeringut muuta.

Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu puudumisel - kui puudub vajadus detailplaneeringu koostamiseks või kui puudub detailplaneering.

Täpsem info: planeerimisspetsialist  Remida Aasamäe, tel 785 0930, e-post remida.aasamae@voru.ee, ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar, tel 785 0934, e-post  rain.raitar@voru.ee

PROJEKTEERMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS

 

Projekteerimistinguste andmiseks algatati Võru Linnavalitsuse 26. aprilli 2017 korraldusega nr 191 avatud menetlus ning otsustati mitte algatada keskkonnamõjude hindamist Männiku tn 43a kinnistu hoonestusala suurendamiseks ja  hoone laiendamiseks. Männiku tn 43a kinnistul kehtib „Männiku 41, 43a, 43b ning nende lähiümbruse detailplaneering" Võru Linnavolikogu 21. aprilli 2004 otsuse nr 122 alusel. Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis  projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi sealhulgas hoonestusala suurendamist. Nimetatud detailplaneeringu koostamise aegne eesmärk ei kata tänase hetke vajadusi, mistõttu on tarvis projekteerimistingimustega täpsustada ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse EhS § 27 lg 4 p 2  kohaselt hoonestusala tingimusi, sealhulgas selle suurendamist kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ja vastavalt esitatud taotlusele. Tingimuste koostamise aluseks on koos taotlusega esitatud joonis. Kehtiva detailplaneeringu järgi paikneb hoonestusala krundi idapoolses osas seotud olemasoleva hoonestusega. Esitatud taotluse kohaselt soovitakse laiendada hotelli vestibüüli ja restorani saali osa 233 m². Selleks tuleb suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala hoone lõunaosas lääne suunas kuni 10%. Detailplaneeringujärgne hoonestusala suurus on 3880 m² ning seda soovitakse suurendada ca233 m² võrra. Hoonestusala suurendamine ei mõjuta  piirnevate kruntide ehitusõigust. Projekteerimistingimustega suurendatav hoonestusala pind jääb seadusega lubatud piiridesse ning sinna ei ulatu kinnistul asuva veekogu vee- ja keskkonnapiirangud.

Linnavalitsuse hinnangul ei mõjuta hoonestusala suurendamine ja ehitise laiendamine naaberkinnistute ehitusõigust. Taotluse kohaseks ehitamiseks ei ole uue detailplaneeringu koostamine põhjendatud ega otstarbekas.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult 01.05.- 16.05.2017 e-posti teel aadressil info@voru.ee.

Linnavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste eelnõu

 

AVALIKU VÄLJAPANEKU LÄBINUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

Pealkiri Avalik väljapanek
Raudtee tn 16 -
Taara tn 3 28.12.2016 - 11.01. 2017
Luha tn 42 30.09. - 14.10.2016
Kanarbiku tn 5 02.06. - 17.06.2016
Tulika tn 4 12.05. - 27.05.2016
F. R. Kreutzwaldi tn 59c 24.03. - 11.04.2016
Võru linna jalg- ja jalgrattatee 04.02. - 29.02.2016
Tulika tn 3 14.01. - 29.01.2016
Pikk tn 17b 12.11. - 26.11. 2015
Lembitu tänav T1 17.09. - 02.10.2015
Kalmuse tn 15 25.08. - 10.09.2015