TEADE ÕHUSAASTELOA MENETLUSE ALUSTAMISE KOHTA

 

Osaühing Võru Seeder (registrikood 10051599, aadress Võru maakond, Võru linn, Kose tee 1c,
65603) esitas Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva
lubatud heitkoguste projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
11.05.2018 kirjana nr 15-2/18/7358).

Õhusaasteluba taotletakse Võru linna Kose tn 1c (registriosa 1651741, katastritunnus 91901:015:0007) asuva käitise heiteallikatele.

Ettevõtte õhusaasteloa vajadus tuleneb keskkonnaministri 14.12.2016. määrusest nr 67 „Tegevuse
künnisvõimsused ja saasteainete heite künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks
nõutav õhusaasteluba", sest käitises on heiteallikad, millest väljutatavad saasteainete
heitkogused ületavad nimetatud määrusega kehtestatud künnisväärtusi.

Kõik dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://www.keskkonnaamet.ee/et/keskkonnaamet-kontakt/dokumendiregister-ja-teabenoude-esitamine (kuupäev 11.05.2018 , kirja nr 15-2/18/7358, otselink http://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=15-2%2f18%2f7358&topOnly=1).

 

KESKKONNAPROJEKTID

 

Lõppenud projektid:

Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu vaata siit

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus