Järelhooldusteenus
 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täisealise isiku iseseisva toimetuleku, õpingute jätkamise toetamine ja eluaseme ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste tagamine.

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast

 põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:

1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või kuni õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;

2) isiku 25-aastaseks saamiseni.

Järelhooldusteenuse võib tagada isikule, kes:

1) on kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;

2) on kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Kestvus

Vastavalt kirjelduses olevatele tähtaegadele ja isiku juhtumiplaanile

Õigusakt Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Vastutaja

lastekaitsespetsialist Kristi Asser 53091279 kristi.asser@voru.ee Tartu 23, kab 8
lastekaitsespetsialist Hannela Teaste 5213660 hannela.teaste@voru.ee Tartu 23, kab 6

 

TEENUSE TAOTLEMINE
 

Vajalikud sammud

Taotlus järelhooldusteenuse saamiseks esitatakse vabas vormis Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda:

  • paberkandjal Tartu tn 23, Võru 65608 kab 5,6 või 8
  • saata paberkandjal postiga aadressil Tartu tn 23, Võru 65608;
  • saata digitaalselt allkirjastatuna e-post info@voru.ee
Vajaminevad dokumendid

Vabas vormis avaldus ja isikut tõendav dokument