Jäätmeinfo

Pakendite äraandmise võimalused:
 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Mustamäe tee 24, Tallinn 10621/ telefon 640 3240
Pakendite sorteerimisjuhend
 
Eesti Pakendiringlus OÜ – segapakendi- ja pakendijäätmete käitlemise korraldamine Lao 5, Maardu, Harjumaa 74114/ telefon 633 9240
 
Eesti Pandipakend OÜ – pandipakendi (joogipakendi) käitlemise korraldamine Visase 18, 11415 Tallinn/telefon 647 0010
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)  konteinerite otsing
 
 
EES-Ringlus MTÜ – elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlemise korraldamine Endla 3, Tallinn 10122/ telefon 648 4335
 
Tarbi toitu targalt -info toidujäätmete kohta
 
Aia- ja haljastujäätmed (rohi, lehed, oksad jms) saab viia  Võru linna kompostimisväljakule  Kose tee 2, sissesõit Kose tee parkimisplatsi lõpust (vt kaardilt).

 

 
Purgimine Võru linnas:
Purgimise korraldamisega Võru linnas tegeleb AS Võru Vesi, täpsem info ja hinnakiri on kättesaadav kodulehel  www.voruvesi.ee 
Aadress: Ringtee 10, Võru
telefon 372 782 8334
e-post voru.vesi@voruvesi.ee
 
 
 
Korraldatud olmejäätmete vedu
 
Vastavalt hankelepingule teostab perioodil 1. detsember 2016 kuni 30. november 2019 Võru linnas jäätmete vedu Eesti Keskkonnateenused AS. Nimetatud lepingu alusel on Eesti Keskkonnateenused AS-il ainuõigus vedada Võru linnas järgmiseid jäätmeid: 
  • segaolmejäätmed
  • vanapaber ja kartong
 
Teenuse hind
 
Teenustasu hinnad ühekordse veo eest kogumismahutite suuruste lõikes. Kogu hinnakiri, vt siit
 
Konteineri maht
m3
Ühe konteineri tühjendus
(käibemaksuga 20%) EUR
kuni 0,08 0,93
kuni 0,12 1,40
kuni 0,14 1,63
kuni 0,24 2,80
kuni 0,37 4,31
kuni 0,66 7,69
kuni 0,80 9,32
kuni 1,10 12,81
kuni 1,50 17,47
kuni 2,50 29,12
kuni 4,50 52,41
 
Liitumine jäätmeveoga ja veost loobumine                     
Vastavalt Jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 6 loetakse korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks kõik Võru linna jäätmevaldajad, seega kõik kinnistute omanikud on kohustatud liituma korraldatud jäätmeveoga ja sõlmima lepingu olmejäätmete äraveoks.
 
Lepingut saab sõlmida:
AS Eesti Keskkonnateenused
Tähe 108 Tartu 51031
e-post: tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 1919
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
 
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse võib taotleda vaid erandjuhtudel:
  • kinnistul ei elata;
  • kinnistut ei kasutata;
  • perioodiline vabastamine seoses suvila või suvekoduga;
  • kasutatakse ühismahutit.

 

VÕRU LINNA KESKKONNAJAAM 


Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt).
Tel 504 0358
Avatud: T-L 8-16; E, P – suletud

MTÜ Võru Jäätmekeskus jäätmete vastuvõtu hinnad Keskkonnajaamas Lühike tn 1, Võru:

Kehtivad alates 01.04.2019

Jäätmenimistu kood

Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuga

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

tasuta

15 01 02

Plastpakendid

tasuta

15 01 04

Metallpakendid

tasuta

15 01 05

Komposiitpakendid

tasuta

15 01 07

Klaaspakendid

tasuta

15 01 09

Tekstiilpakendid

tasuta

16 02 14

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

tasuta

  17 06 05*

Asbestijäätmed (ainult eelneval kokkuleppel)

0,15 eur/kg

20 01 01

Paber ja kartong

tasuta

20 01 10

Rõivad

0,15 eur/kg

20 01 11

Tekstiil

0,15 eur/kg

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

0,1 eur/kg

20 03 07

Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline, eelneval kokkuleppel)

0,15 eur/kg

20 03 07

Suurjäätmed (mööbel ja muu taoline, eelneval kokkuleppel)

15,0 eur/m3

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

0,15 eur/kg

*

Ohtlikud jäätmed, (va. asbesti sialdavad jäätmed), ainult Võru linna ja Võru valla eraisikutelt)

tasuta

 

VÕRU JÄÄTMEKESKUS
Umbsaare, Võru vald
tel 78 20 424
Avatud: E-R 8-16

MTÜ Võru Jäätmekeskus tavajäätmete vastuvõtu hinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas:

Kehtivad alates 01.04.2019

 

 

 

 

Jäätmenimistu

kood

Jäätmete nimetus

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

80,00

96,00

02 01 04 / 20 01 39

Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)

80,00

96,00

03 01 05

Saepuru, sh puidutolm, puit, laast- ja  muud puidupõhised plaadid ning vineer

115,00

138,00

04 02 09

Tekstiilitööstusjäätmed

80,00

96,00

04 02 22

Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

80,00

96,00

10 01 01

Jahutatud koldetuhk

115,00

138,00

16 01 99

Romusõidukite lammutuse jäätmed

115,00

138,00

17 01 07

Betoon ja tellised

kokkuleppel

 

17 02 01 / 20 01 38

Puit

115,00

138,00

17 02 02 / 20 01 02

Klaas

115,00

138,00

17 05 04 / 20 02 02

Kivid ja pinnas

kokkuleppel

 

17 05 06

Süvenduspinnas

kokkuleppel

 

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid (välja arvatud vahtpolüsterool)

125,00

150,00

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

30,00

36,00

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht

115,00

138,00

20 01 10 / 20 01 11

Rõivad ja muu tekstiil

80,00

96,00

20 01 40

Metallid

tasuta

 

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

150,00

180,00

20 02 03

Aia- ja haljastusjäätmed, mis ei ole biolagunevad

115,00

138,00

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed)

80,00

96,00

20 03 01

Prügi (segaolmejäätmed), töötlemata

115,00

138,00

20 03 07

Suurjäätmed (mööbel, vaibad, madratsid jmt)

115,00

138,00

17 06 04

Vahtpolüsterool

10,00 eur/m3

12,00 eur/m3

20 01 36

Mittekomplektne elektroonika

115,00

138,00

 

 

MTÜ Võru Jäätmekeskus taaskasutatavate pakendijäätmete ostuhinnad Umbsaare ümberlaadimisjaamas

Kehtivad alates 01.04.2019

Jäätme-nimistu kood

Jäätmete nimetus 

Hind käibemaksuta (eur/t)

Hind käibemaksuga (eur/t)

15 01 01

Papp- ja kartongpakendid

30,00

36,00

15 01 02

Läbipaistev kile

100,00

120,00

15 01 02

Värviline kile ja kilesegud

10,00

12,00

15 01 04

Metallpakendid

tasuta

 

15 01 07

Klaaspakend

tasuta

 

20 01 01

Vanapaber

tasuta

 

Ostuhinnad kehtivad kogustele üle 50 kg. Kogused, mis jäävad alla 50 kg, võetakse vastu tasuta.