Eelarvestrateegia ja arengukava


„Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022" on koostatud „Võru linna arengukava aastani 2027" ning Võru linna valdkondade arengudokumentide alusel. Eelarvestrateegia on koostatud Võru linna ja tema sõltuvate üksuste kohta. 

Eelarvestrateegia koostamise põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud eesmärkide saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine eesmärgiga tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajalise jätkusuutlikkus. Strateegias on kajastatud aastani 2020 kavandatud investeeringuprojektid ja nende rahastusallikad.